* گناه بهار چيست، اگر ما هنوز در خواب زمستاني هستيم؟ * بهار، فلسفه ساده‌اي است براي آن‌که بدانيم زمين عرصه کوچ است. * نه زمستاني باش که بلرزاني، نه تابستاني که بسوزاني، بهاري باش که بروياني. * بهترين روزهايت را به کساني هديه کن که بدترين روزها را در کنارت بودند. * در ميان هر سيب دانه‌ها محدود است. در ميان هر دانه سيب‌ها نامحدود. داستاني است عجيب! دانه باشيم نه سيب! * اظهار کردن چيزي قبل از آن‌که محکم و پايدار شود، باعث تباهي آن مي‌شود.(امام جواد سلام الله عليه) * سه خصلت است که در هر کس باشد، پشيمان نمي‌شود: شتاب نکردن در کارها، مشورت در کارها و توکل بر خدا هنگامي که بر انجام کاري تصميم مي‌گيرد. .(امام جواد سلام الله عليه) * بدترين آدميان کساني‌اند که زود به خشم مي‌آيند و دير خشنود مي‌شوند. (پيامبر اکرم) * بزرگراه موفقيت پر از زن‌هايي است که شوهران خود را به پيش برده‌اند.

ازدواج